1. TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES 

16.1. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

16.2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

16.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Piko valanda“ (kodas 151214982, veikianti adresu Žemaitės g. 59 LT-68303 Marijampolė, internetinis adresas www.pikovalanda.lt, info@pikovalanda.lt) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku) elektroninio laiško „Subject” eilutėje nurodant prekių įsigijimo dokumento numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą aiškų pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@pikovalanda.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

16.4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

16.5. Teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Jūsų  aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai mes visiškai įvykdysime sutartį; sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Jums iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to Jūs prarasite teisę atsisakyti sutarties.

16.6. Jūs, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate, jog suprantate, kad Taisyklių  17.5. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir elektroninės knygos, todėl Jums nesuteikiama teisė nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl elektroninių knygų pirkimo.

16.7. Jums įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos pirkimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Jūs įsigyjate prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikiame mes ar kitas asmuo pagal susitarimą su mumis. Jūs privalote nedelsdami pranešti raštu kitai papildomos sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Jūsų pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su mumis, kai buvo mums pranešta apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

16.8. Pareiga įrodyti, kad laikėtės šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Jums.

 

17. SUTARTIES ATSISAKYMO PASEKMĖS

17.1 Jei Jūs atsisakote pirkimo-pardavimo sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).

17.2. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

17.2. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

17.3. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol prekės nebus gautos pikovalanda.lt adresu: Žemaitės g. 59, Marijampolė LT68303 arba kol Jūs pateiksite įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį Jums atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka mums. Pirkėjui grąžinant prekes atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties būtina laikytis šių Taisyklių 12.4. nurodytų sąlygų.

17.4. Mes neprivalome grąžinti papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad jūs aiškiai pasirinkote kitą negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

17.5. Jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu mes pasiimsime prekes savo sąskaita.

17.6. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

17.7. Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.