Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas: UAB „Piko valanda“ netechnologinių ekoinovacijų diegimas

Projekto kodas: 03.3.2-LVPA-K-832-04-0020

 

Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas

Įdiegta veiksminga aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus įgalina organizaciją sumažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai, įtraukti darbuotojus į poveikio aplinkai valdymą, vykdyti veiklą pagal aktų reikalavimus ir gauti ekonominę naudą, mažinant žaliavų bei gamtinių išteklių sunaudojimą.

Gamybos-technologinis auditas atliekamas siekiant įsivertini įmonės sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai bei rasti kritinius taškus, kuriuos eliminavus būtų galima šį poveikį sumažinti arba visai eliminuoti. Auditas taip pat atliekamas siekiant padidinti gamybos efektyvumą identifikuojant galimus energijos, žaliavų sutaupymus. 

Trečioji projekto veikla apims įmonės gaminamų gaminių ekologinį projektavimą, t.y gaminių ekologiškumo pagerinimą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas).

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis